Algemene Voorwaarden

Mano Cards
Rohofstraat 132
7604AK Almelo
+31 (0)546 827092
contact@manocards.nl
KvK nr.: 08134747
BTW-nummer: NL001760407B02

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties.
Leveringsvoorwaarden van derden verbinden Mano Cards niet tenzij wij dit schriftelijk hebben bevestigd.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Aanbiedingen
Artikel 2 - Levering
Artikel 3 - Copyright
Artikel 4 - Eigendom
Artikel 5 - Betaling
Artikel 6 - Reclames
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
Artikel 8 - Toepasselijk recht/geschillen


Artikel 1 - Aanbiedingen

Aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en slechts bindend indien en voor zover deze door Mano Cards schriftelijk zijn bevestigd. De prijzen en/of besteleenheden in onze webwinkel kunnen onjuist zijn wij zullen u daarvan dan op de orderbevestiging in kennis stellen.


Artikel 2 - Levering

  1. De afnemer is verplicht bestelde artikelen af te nemen, mee te werken aan de aflevering van verkochte zaken en deze ook daadwerkelijk in ontvangst te nemen.
  2. Opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen en/of transacties worden naar eer en geweten gedaan, doch kunnen niet bindend zijn voor Mano Cards tenzij nadrukkelijk schriftelijk anderszins tussen partijen is overeengekomen.
  3. Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak ook, geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van met de overeenkomst samenhangende verplichtingen.
  4. Leveringen aan detaillisten in Nederland, België en Duitsland zijn franco bij een factuurwaarde van 100 euro netto. Andere buitenlandse leveringen worden verstuurd tegen kostprijs.
  5. Zaken reizen altijd voor risico van de afnemer, waarbij het risico overgaat op de afnemer op het tijdstip waarop de zaken het magazijn van Mano Cards verlaten.


Artikel 3 - Copyright

Op alle zaken rust copyright; zij mogen niet gereproduceerd worden op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mano Cards en/of van de rechthebbende.


Artikel 4 - Eigendom

Geleverde zaken blijven eigendom van Mano Cards totdat volledige betaling door afnemer aan Mano Cards is verricht van al hetgeen afnemer aan Mano Cards is verschuldigd. Tot aan het moment van volledige betaling is afnemer niet bevoegd de geleverde zaken aan derden in eigendom te doen overgaan of met rechten van derden te bezwaren, tenzij Mano Cards daarvoor toestemming heeft gegeven.


Artikel 5 - Betaling

Betaling dient te geschieden zonder aftrek van schuldvergelijking binnen de termijn die op de factuur is genoemd. Bij betaling na de gestelde termijn geld een kredietbeperkingstoeslag van 2% over het verschuldigde bedrag.
Bij niet of niet tijdige betaling komen alle met de invordering verbonden buitengerechtelijke kosten dan wel gerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer.


Artikel 6 - Reclames

  1. Afnemer is verplicht om geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.
  2. Eventuele reclames dienen binnen 8 dagen schriftelijk aan Mano Cards kenbaar gemaakt te worden. Anderszins of later gemaakte reclames worden slechts in behandeling genomen indien en voor zover dat schriftelijk door Mano Cards is bevestigd.
  3. In geval van reclames is afnemer verplicht om van beschadigde zaken een foto door te sturen en de betreffende zaken te bewaren tot Mano Cards aangeeft wat daarmee te doen.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid

  1. Ingeval van verwijtbaat tekortschieten onzerzijds is onze aansprakelijkheid beperkt tot hetzij herlevering van de afgekeurde zaken, hetzij creditering daarvan, zulks ter keuze van Mano Cards. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid voor gevolg- en/of bedrijfsschade.
  2. Afnemer vrijwaart Mano Cards van alle aanspraken van derden terzake door deze derden geleden schade in welke vorm dan ook in verband met door Mano Cards geleverde zaken.


Artikel 8 - Toepasselijk recht/geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op daarmee verband houdende nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.